รายละเอียดการเดินทาง :  สิงคโปร์4วัน3คืน ส่วนตัว

วันที่ 1 : สิงคโปร์

            เดินทางถึงสนามบิน สิงคโปร์

            นำท่านเดินทาง Gardens by the Bay ชม Super  tree (รวมบัตรเข้าชม)

            นำท่านล่องเรือชมวิถีชิวิตชาวสิงคโปร์ Bum Boat (รวมค่าล่องเรือ)

            รับประทานอาหารเย็น Boon Tong Kee (Menu 14 SGD per pax)

            นำท่านสู่ Marina Bay Sands (รวมบัตร Sky Park)

            นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

            โรงแรม : Mandarin Oriental/Marina Mandarin Hotel หรือ มาตรฐานเทียบเท่า


วันที่ 2 : Universal Studio

            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

            นำท่านสู่ส่วนสนุก Universal Studio (รวมบัตรเข้าสวนสนุก) / Shopping             

            รับประทานอาหารเย็น (ไม่รวมมื้ออาหาร)

            บริการรถรับส่งไปยังโรงแรมที่พัก

โรงแรม :Mandarin Oriental/Marina Mandarin Hotel หรือ มาตรฐานเทียบเท่า


วันที่ 3 : Jurong Bird Park/Sentosa

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมสวนนก Jurong Bird Park(รวม Ticket/Tram)

รับประทานอาหารกลางวัน ( Menu 10 SGD per pax)

นำท่านสู่ Sentosa (รวม : Merlion Tower/4D/Wing Of time)

รับประทานอาหารเย็น ( Voucher 10 SGD/PAX)

รถส่งท่านไปยังโรงแรมที่พัก